Мамадалиев Азиз Юсупалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Мамадалиев Азиз Юсупалиевичнинг «Асоси қумдан барпо қилинган ва кўчувчи қум билан ифлосланган, вибродинамик юкламани қабул қилувчи темир йўл балласт қатламининг юк кўтариш имконияти» мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси Тошкент темир йўл муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даража берувчи PhD.28.06.2018.Т.73.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 28 июн соат 1400 даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100167, Тошкент шаҳри, Одилхужаев кўчаси, 1 уй. Тел.: (99871) 299-00-01; факс: (99871) 293-57-54; e-mail: tashiit_rektorat@mail.ru.

Mamadaliyev Aziz Yusupaliyevichning «Asosi qumdan barpo qilingan va ko’chuvchi qum bilan ifloslangan, vibrodinamik yuklamani qabul qiluvchi temir yo’l ballast qatlamining yuk ko’tarish imkoniyati» mavzusidagi texnika fanlari bo’yicha falsafa doktorli (PhD) dissertaciyasi himoyasi Toshkent temir yo’l muhandislari instituti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD.28.06.2018.T.73.01 raqamli Ilmiy kengashning 2019 yil 28 iyun soat 1400 dagi majlisida bo’lib o’tadi (Manzil: 100167, Toshkent shahri, Odilhujaev ko’chasi, 1 uy. Tel.: (99871) 299-00-01; faks: (99871) 293-57-54; e-mail: tashiit_rektorat@mail.ru.