Ер ости цувурлари сейсмо динамикаси масалаларини сонли тахлили

Рашидов Т.Р., академик,
Юлдашев Т., т.ф.д., вед. науч. сотрудник,
Бекмирзаев Д.А., с.н.с.- исследователь (ИССАНРУз)

Зилзила табиатда содир буладиган табиий додисаларнинг биридир. ЮНЕСКО маълумотига
кура зилзила юзага келтирадиган иктисодий зарар ва инсонлар далокати буйича табиий
офатларнинг ичида биринчи уринда туради. Зилзила геологик хавфли додисалар турига кира-
ди. Зилзила одамлар улимига маъмурий-ишлаб чикариш биноларининг, технологик асбоб-
ускуналарнинг, энергия таъминоти, транспорт коммуникация тизимларининг, уй-жойларнинг
турли даражада зарарланишига, ишлаб чикариш ва инсонлар даёт фаолиятининг издан
чикишига олиб келади.
Демак, иншоотларни зилзилага чидамли этиб лойидалаш уларни узок йиллар инсонларга
хизмат килишини таъминлаш учун зилзилабардошлик масалалари билан мунтазам ва сама-
рали фаолият олиб бориш дар кандай даврнинг асосий талабларидан булиб колаверади.

Адабиётлар
1. Рашидов Т.Р. Динамическая теория сейсмостойкости сложных систем подземных сооружений. Ташкент.
Фан. 1973. 179 с.
2. Уразбаев М. Т. Сейсмостойкость упругих и гидроупругих систем. Ташкент, 1966. 254 с.
3. Рашидов Т.Р., Хожметов Г.Х. Сейсмостойкость подземных трубопроводов. Ташкент. Фан. 1985. 152 с.
4. Кабулов В.К. Алгоритмизация в теории упругости и деформационной пластичности. Ташкент. Фан.
1966. 386 с.

Summary
In this paper an oscillation of linear system of equations of the pipeline on the basis of the variation principle of Hamilton-Ostrogradskiy an arbitrary direction of the seismic loading of underground pipes interaction with the environment. The numerical implementation of the task of formulating algorithms and programs in the software environment «Borland Delphi 7» when specifying a specific law of seismic ground motion, directed to the longitudinal axis at an angle, in the form of seismic load, damped sinusoid.

Скачать статью — Ер ости цувурлари сейсмо динамикаси масалаларини сонли тахлили